Gymnázium, kde sa vyučuje prvá pomoc, je na Slovensku jediné. Učí žiakov pomáhať aj reagovať v krízových zdravotných životných situáciách

Hoci zásady prvej pomoci mnoho ľudí ovláda, tých, ktorí by ju človeku dokázali poskytnúť v reálnej situácii, je stále málo. Na bratislavskom gymnáziu si hodnotu záchrany ľudského života uvedomujú. Predmet Predlekárska prvá pomoc, ktorý študentov pripravuje zvládať život ohrozujúce situácie, je dôležitý minimálne rovnako ako matematika či slovenský jazyk. Jediné gymnázium, ktoré na Slovensku vyučuje prvú pomoc, sme navštívili počas Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej.

Predmet Predlekárska prvá pomoc sa na Gymnáziu Ladislava Novomeského vyučuje od roku 2009. Iniciátorkou projektu bola učiteľka Ditta Abrhámová, podľa ktorej je Integrovaný deň záchrany pomenovaný. V projektoch, ktoré Ditta na gymnáziu rozbehla a v predmete, v ktorom sa vyučuje prvá pomoc, dnes pokračuje Andrea Letková. Teší ju spolupráca so záchranármi aj motivácia študentov. Zmysluplný projekt Mladý záchranár podporila aj Nadácia VÚB. Veľkým prínosom sú cvičné figuríny, ktoré škola vďaka nadácii zakúpila. Poskytnutie prvej pomoci trénujú desiatky študentov.

Študenti na prednáške záchranárov počas Integrovaného dňa záchrany Ditty Abrhámovej.

Dlhodobá spolupráca so záchranármi

Predlekárska prvá pomoc je pre študentov povinným predmetom dva roky štúdia. „V prvom polroku sa vyučuje predmet onkologická výchova, ktorého náplňou sú prevencia chorôb, diagnostika a možnosti liečby pred civilizačnými a onkologickými ochoreniami a duševným zdravím. Od druhého polroka až do druhého ročníka sa študenti v predmete učia teoretické vedomosti a neskôr praktické zručnosti poskytnutia prvej pomoci, ktoré vyučujeme aj pomocou figurín, ktoré nám zadovážila Nadácia VÚB,“ hovorí Andrea Letková.

„Predmet je riadne klasifikovaný, zakončený skúškou v teoretickej a praktickej časti, a prebieha za prítomnosti učiteľa a záchranárov. Na záver druhého ročníka dostanú študenti certifikát prvej pomoci, ktorý ich oprávňuje poskytnúť prvú pomoc a platí im napríklad aj pre autoškolu,“ vysvetľuje. „S prvou pomocou sa zoznamujú aj mladší žiaci v nižších ročníkoch, majú ju v rámci predmetu biológia,“ dodáva.

Študenti si vyskúšali resuscitáciu, prvú pomoc pri dusení, obväzovanie pri krvácaní či uloženie človeka do stabilizovanej polohy.

Počas Integrovaného dňa záchrany, ktorý sa koná už dvanásť rokov, si prvú pomoc vyskúšajú všetci študenti školy, a to pod dozorom profesionálnych záchranárov. V rámci celej budovy sú vytvorené stanovištia, kde si postupne vyskúšajú resuscitáciu, prvú pomoc pri dusení, obväzovanie pri krvácaní či uloženie človeka do stabilizovanej polohy. Andrea Letková tvrdí, že práve kontakt so záchranármi je pre študentov veľmi obohacujúci, v oblasti prvej pomoci s nimi spolupracujú dlhodobo.

Praktickú časť prvej pomoci vedia študentom najlepšie vysvetliť záchranári.

„Záchranári k nám chodia v druhom polroku, keď študentov pripravujeme na skúšky. Ja mám na starosti skôr teoretickú časť a oni praktickú časť, ktorú s nimi precvičia. Sú priamo z praxe, to im my dať nevieme. So študentmi vedia veľmi dobre komunikovať a vtiahnuť ich do prvej pomoci, majú tu reálne ukážky, ktorými študentov dokážu osloviť. Mladí ľudia si svoje zdravie často nevážia, hazardujú s ním… Ďalším cieľom tohto predmetu je uvedomiť si, aké je zdravie dôležité, a tiež sa naučiť niesť za zdravie vlastnú zodpovednosť,“ približuje.

Andrea Letková učí na gymnáziu dvadsaťpäť rokov, vyučuje biológiu, telesnú výchovu a zdravotnú výchovu.

Od prvej pomoci na hodine k štúdiu medicíny

Učiteľku teší, že u študentov vidí výsledky, ktoré mnohí aplikujú v bežnom živote. „Keď sa niečo v škole deje, keď náhodou treba poskytnúť prvú pomoc, napríklad pri alergickej reakcii, odpadnutí alebo hyperventilácii, študenti nereagujú ako v minulosti ,zavolajte Letkovúʻ, ale už vedia reagovať a konať aj sami, navzájom si vedia v takýchto situáciách pomôcť,“ hovorí zo skúsenosti. „Učiť mladých ľudí prvú pomoc nie je ťažké, len sa na to musia psychicky pripraviť a uniesť ťarchu zodpovednosti.

Aby zareagovali, aby vedeli, čo majú robiť, aby v realite nechytili paniku. A mnohí z nich, čomu sa veľmi tešíme, sa touto cestou vybrali aj po gymnáziu. Sú lekármi urgentnej medicíny, robia záchranárov, lekárov. Veľa študentov z gymnázia ide na medicínu, dokonca aj teraz v treťom ročníku máme tri prípravné semináre, to je okolo šesťdesiat ľudí,“ dodáva Letková.

Jedným zo študentov, ktorí sa prvej pomoci venujú aktívnejšie, je tretiak Richard. V rámci Integrovaného dňa záchrany bol napriek tomu, že je študentom školy, v pozícii záchranára. Hoci má pred sebou ešte jeden rok štúdia, už teraz má jasno v tom, že chce študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť. „Počas školy ma motivoval Červený kríž, ale aj spolužiakov otec, ktorý robí záchranára dlhé roky.

Veľkou motiváciou bola aj pani učiteľka Ditta Abrhámová, ktorá každoročne Integrovaný deň záchrany organizovala. To boli v podstate také najväčšie impulzy, aby som sa vydal touto cestou,“ hovorí študent. „O prvej pomoci som si študoval vo vlastnom záujme, postupne som si spravil aj potrebné kurzy. Momentálne sa tomu snažím venovať aj vo voľnom čase, chodím do Červeného kríža, na rôzne akcie, nácviky, ale tiež na rôzne služby prvej pomoci,“ hovorí Richard.

Podľa Richarda je dôležité, aby sa prvá pomoc učila kvalitne a dôkladne: „Je potrebné ľudí presvedčiť, aby naozaj, keď uvidia človeka na ulici, mu pomohli. Lebo je krásne vedieť poskytovať prvú pomoc, ale neposkytnúť ju v momente, keď je to nevyhnutné, je problém. A takto z nedbanlivosti zomiera mnoho ľudí.“ Richard zo skúsenosti hovorí, že prvú pomoc už niekoľkokrát poskytol. „Ešte som neresuscitoval, ale bol som pri epileptických záchvatoch aj mŕtvici,“ dodáva.

Predmet do života

Andrea Letková zo skúsenosti hovorí, že všeobecne študenti na predmet reagujú pozitívne. „Moja úvodná veta na začiatku štúdia vždy je, že je to netradičný predmet, je to predmet do života. Zo začiatku majú trošku problém, že chcem od nich diskusiu, chcem počuť ich názor. Sami si zisťujú štatistiky, dostanú sa do reality života, ale postupne si na to zvyknú a práve to ich baví, pretože záber našich tém je široký. Napríklad testovanie áut, čo sa deje s človekom v nárazovej rýchlosti, dôležitosť bezpečnostných prvkov… o čo sa zaujímajú najmä chlapci,“ hovorí.

Praktická resuscitácia na figuríne sa meria podľa počítača.
Študentom pomáhajú knihy, ktoré dostali od záchranárov.

Predlekárska prvá pomoc sa vyučuje raz do týždňa, študenti sú z neho klasifikovaní. „Skúška má teoretickú aj praktickú časť, tá praktická resuscitácia na figuríne sa meria podľa počítača. Program im po všetkých úkonoch, ako je napríklad masáž srdca, umelé dýchanie či resuscitovanie, vyhodí presné skóre,“ vysvetľuje princíp hodnotenia. „Od záchranárov máme k dispozícii aj učebné materiály, tieto knihy študenti dostanú spolu s certifikátom,“ hovorí Andrea Letková.

Zdôrazňuje, že aj v tomto prípade je prax dôležitejšia než teória. „Je to predmet do života, je to predmet do praxe, a aj vďaka záchranárom vieme, o čom je záchrana života a ako sa treba v rôznych situáciách zachovať,“ uzatvára.

Andrea Letková

Kto je Andrea Letková?

PaedDr. Andrea Letková vyštudovala Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave. Jej špecializáciou je telesná výchova, biológia a zdravotná výchova. Na Gymnáziu Ladislava Novomestského v Bratislave pôsobí od roku 1993. Pochádza z Nitry, s manželom a dvomi dcérami žije v Bratislave.

Mohlo by vás zaujímať