Na školskom dvore vybudovali ekodvor. Žiakov chcú naučiť, ako sa starať o prírodu a myslieť ekologicky

Na hodinách technickej výchovy vytvorili vtáčie búdky, podrobný opis vtákov pripravili ako projekt z biológie. Na Základnej škole Lajosa Pongrácza s VJM v Šahách dostalo vyučovanie prírodovedných predmetov nový rozmer. Rozprávková vtáčia záhrada, ktorú učitelia so žiakmi v rámci areálu vytvorili, má u žiakov budovať lepší vzťah s prírodou, rozvíjať fantáziu a mimo vyučovania slúžiť ako miesto, kde radi zavítajú s rodičmi či kamarátmi.

Cieľom pedagógov na Základnej škole Lajosa Pongrácza s VJM v Šahách bolo vybudovaním náučného chodníka o stromoch a vtákoch spestriť výučbu prírodovedy a biológie, ale aj vytvoriť v rámci školského areálu oddychové zóny, ktoré poslúžia nielen žiakom, ale aj verejnosti. Zaujímavé formy vzdelávania podporuje aj Nadácia VÚB, a preto projekt Rozprávková vtáčia záhradka – Ekodvor podporila v rámci Komunitných grantov.

Náučný chodník informuje o vtákoch žijúcich pri neďalekej rieke

Projektu Rozprávková vtáčia záhradka – Ekodvor predchádzali mnohé aktivity spojené s ekológiou. „Naša škola sa dlhé roky zapájala do projektu Zelená škola. Tento projekt motivuje školy k realizácii praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú pozitívny dosah na životné prostredie školy a jej okolia.

Koordinátorka projektu Rozprávková vtáčia záhradka – Ekodvor, ktorá zároveň vyučuje biológiu, videla takéto dvory u nás na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Ona prišla s nápadom, aby sme vybudovali aj na našom školskom dvore za budovou školy podobnú záhradku,“ hovorí učiteľka Timea Bónová.

Vďaka projektu môžu žiaci bližšie spoznať okolitú prírodu. „Rozprávková vtáčia záhradka – Ekodvor je náš zelený školský dvor, kde sú všetky prvky z dreva, žiaci tu môžu oddychovať, tvoriť, starať sa o vtáky, učiť sa o vtákoch alebo čistiť priestor, zbierať smeti či sadiť kvety. Rozprávkovú vtáčiu záhradku – Ekodvor tvorí náučný chodník o vtáčikoch, ktoré sa vyskytujú u nás pri rieke Ipeľ. Súčasťou dvora je aj detské ihrisko s rozprávkovou tematikou,“ približuje učiteľka.

Vtáčie búdky a tabule s podrobnými opismi vyrobili žiaci

Ruku k dielu priložili všetci. „Pri budovaní chodníka nám pomohli aj žiaci. Na hodinách technickej výchovy vyrábali vtáčie búdky a kŕmidlá, ktoré sú vyvesené pri chodníku. Okrem toho vyrábali aj tabule s nápismi stromov, ktoré sa nachádzajú na našom školskom dvore. Na hodinách biológie pripravili podrobný opis vtákov, ktoré sa vyskytujú v Ipeľskej doline. Tieto informačné tabule budú v maďarskom a v slovenskom jazyku a ich súčasťou budú aj fotografie a mapy,“ opisuje Timea Bónová.

Rozprávková vtáčia záhradka – Ekodvor je sprístupnený od apríla tohto roku. Hlavným cieľom projektu je šírenie environmentálnej výchovy u žiakov prostredníctvom modernej formy výučby. „Podstatou tejto formy učenia sú ekohry.

Na hodinách technickej výchovy žiaci vyrábajú rôzne hračky z dreva, ako napríklad pexeso či doplňovačky. Všetky hry majú spoločnú tematiku: vtáky. Vyrobené hračky umiestnime na dvore. Ďalej sa zameriavame na výučbu prírodovedných a environmentálnych predmetov priamo v prírode a rôzne skupinové aktivity,“ vysvetľuje cieľ projektu Timea Bónová.

Oddychové zóny sú aj pre rodičov a verejnosť

Podľa učiteľky chcú zlepšovať celkový vzťah detí k prírode a k živým tvorom. „Vybudovaním náučného chodníka o stromoch a vtákoch spestríme  výučbu prírodovedy a biológie a zároveň získame oddychové zóny v rámci nášho školského areálu, ktorý slúži nielen žiakom a rodičom, ale aj verejnosti.

Hodiny biológie a prírodovedy sa stanú zaujímavejšími a žiaci sa v rámci environmentálnej výchovy naučia správne starať o prírodu, vtáctvo a myslieť environmentálne. Enviromentálnu výchovu máme zakompovanú do prírodovedných predmetov. Zaoberáme sa viacerými témami: chránené zvieratá a rastliny, čistota vôd, príroda okolo nás či chránené oblasti.“

Prečítajte si tiežŠkolu v Štiavnických Baniach poznajú vďaka predmetu sokoliarstvo po celom svete, vzťah detí k prírode sa odráža vo všetkých školských aktivitách

Pre žiakov Základnej školy v Štiavnických Baniach je hodina lietania s dravcom bežná asi ako písomka z matematiky. Podľa riaditeľa Pavla Michala, ktorý sokoliarstvo v škole zaviedol, získajú žiaci vďaka predmetu skúsenosti, ktoré využijú vo všetkých oblastiach života.

„Školský dvor má slúžiť na relaxáciu tela a duše aj v popoludňajších hodinách. Aby mohli dvor využívať nielen naši žiaci počas vyučovania, ale popoludní aj verejnosť, chceli by sme finančné prostriedky z grantu použiť na jeho rozšírenie, a tak vytvoriť zaujímavé zátišia slúžiace na objavovanie, skúmanie, poznávanie, stretávanie sa, športové aktivity, ako aj oddych. Na dvore prebieha vyučovanie prírodovedy, biológie, technickej výchovy. Žiaci školského klubu sú na dvore každý deň po vyučovaní,“ hovorí Timea Bónová.

Tímové práce bavia žiakov viac než len počúvanie

Aj vďaka Rozprávkovej vtáčej záhradke – Ekodvoru chcú u žiakov rozvíjať vedomosti v problematike ochrany životného prostredia, budovať a posilňovať zodpovednosť a vzájomnú toleranciu. „Zapojením do skupinových environmentálnych aktivít ich vedieme k tímovej práci,“ vysvetľuje učiteľka.

Radosťou pedagógov je najmä spätná väzba. „Žiakov to veľmi baví. Frontálne vyučovanie, keď učiteľ vysvetľuje a žiak iba počúva, je pre dnešných žiakov monotónne a únavné. Deti reagujú na iné formy vyučovania, akými sú napríklad skupinová práca, projektová práca či hodina na školskom dvore, oveľa lepšie,“ hovorí zo skúsenosti učiteľka.

Myslieť ekologicky sa v škole snažia vo všetkých smeroch. „Každý rok vyhlásime súťaž MODRÁ PLANÉTA. Ide o výtvarnú súťaž pre mladších žiakov a projektové práce, výrobu modelov a makiet pre starších žiakov. Okrem toho separujeme odpad v škole a na Deň zeme zbierame smeti v celom meste. Pravidelne chodíme do prírody, či už do školy v prírode, alebo na turistiku,“ približuje záujmy školy a žiakov Timea Bónová.

Plány do budúcna majú aj s Rozprávkovou vtáčou záhradkou – Ekodvorom. „V rámci areálu by sme chceli vybudovať veľký altánok, do ktorého by sa zmestilo aj 25 žiakov. Bude slúžiť na letné vyučovanie. Keďže naša škola je poschodová, v lete je na poschodí veľmi teplo. Vďaka altánku sa budú môcť deti aspoň raz denne učiť na vzduchu,“ dodáva učiteľka.

Mohlo by vás zaujímať